แก่นแท้ของคริสเตียนนั้น
เป็นเรื่องเข้าใจได้ไม่ยากเลย
ถ้าเล่าโดยสรุปแล้วก็อาจมีเนื้อหาหลักๆ
เพียงสองสามหน้าเท่านั้น
สิ่งที่คุณจะได้อ่านต่อไปนี้
มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์
เป็นเรื่องราวของพระเจ้า
และพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า
เป็นเรื่องของความเป็นความตายของชีวิต
รวมทั้งทางเลือกที่เราทุกคนล้วนต้องเผชิญอีกด้วย


เรื่องราวเริ่มต้นจากพระผู้สร้างผู้เปี่ยมด้วยความรัก