Sứ điệp trọng tâm của Cơ Đốc Giáo rất đơn giản, có thể tóm tắt trong vài trang.
Đó là sứ điệp từ Kinh Thánh về Đức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa Giê-xu.
Đây cũng là sứ điệp về cuộc sống và cái chết, và về sự lựa chọn mà tất cả chúng ta đều phải đối diện.

Toàn bộ sứ điệp bắt đầu với Đấng Tạo Hóa yêu thương...